ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
Y-Teen Club

 

Y-Teen Club

YWCA of THAILAND

 

 

 

คำหนุนใจ

       "ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว

จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์"

ฟิลิปปี 1:6

หลักยึดในการทำงาน

"อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง

ทั้งในวาจาาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์"

1 ทิโมธี 4:12

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้มีการสร้างผู้นำเยาวสตรี (Young Women) เป็นแบบอย่าง โดยการช่วยพัฒนาศักยภาพ และสร้างแนวคิด การมีส่วนร่วมกับสังคมให้แก่เยาวสตรี

 

2. สนับสนุนให้ผู้นำเยาวสตรีร่วมทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด ทำโครงการเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อการเสริมสร้างในกรอบของเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่,,,

  • การใช้วาจาถ้อยคำที่ถูกต้อง สุภาพ และเกิดผลในทางที่ดี
  • การประพฤติปฏิบัติตนอันงดงาม ในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม และการวางตัวในสังคมอย่างเหมาะสม
  • การดำเนินชีวิตอยู่ในความรัก
  • การเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อ
  • การมีชีวิตที่บริสุทธิ์

สิ่งเหล่านี้คือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน

 

3. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จะเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาผู้นำเยาวสตรี โดยการอบรมให้ความรู้และจัดทำโครงการ ส่งไปฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมในโครงการต่างๆทั้งภายในสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทยเอง และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นในประเทศไทย หวังที่จะเป็นแหล่งรวมผู้นำเยาวสตรีที่จะรับช่วงสืบทอดงานของ ไว ดับยู ซี เอ และร่วมกันทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

แนวทางการดำเนินงาน

          คณะกรรมการ Y-Teen Club ของสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทยร่วมกับผู้นำและผู้แทนเยาวสตรีของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นในประเทศไทย และเยาวสตรีอาสาสมัครจะร่วมกันพิจารณากรอบของโครงการพัฒนาเยาวสตรี แผนการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผล

          สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวสตรี ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมของ World YWCA, YWCA ประเทศต่างๆที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของ World YWCA, สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย และสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับ Y-Teen

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย