ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
bulletผู้สนับสนุนการประชุม/Sponsors
bulletVolunteer Manual
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ 2013/ Calendar 2013
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
bulletYWCA of Nakhon Ratchasima
bulletYWCA of Nakhon Ratchasima
bulletYWCA of Nakhon Ratchasima
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
bulletวันประชุมคณะกรรมการ2013/Meeting Date
วัตถุประสงค์ และคุณค่า

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ในประเทศไทย เป็นสมาคมสตรี โดยสตรี เพื่อสตรี 

สหพันธ์สมาคม  ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งโลก (World YWCA)  

และเป็นองค์กรสมาชิกของ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The National Council of Women of Thailand) 

       

เป็นสมาคมสตรีที่เคลื่อนไหวด้วยพลังสมาชิกที่อุทิศตน เพื่อสร้างโอกาสและทรัพยากร  เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีและเยาวสตรี

 

คณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารทุกคนเป็นอาสาสมัคร อุทิศเวลา  เงิน  พลัง  ความรู้  และประสบการณ์  เพื่อพัฒนาเด็กและสตรีให้เป็นคนดี  มีจริยธรรม  มีวินัย และมีความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชน

 

วิสัยทัศน์

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย  มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนจำนวนสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหพันธ์ฯ และแก่สมาคม ไว ดับยู ซีเอ ท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทย เพื่อดำเนินพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้สังคมธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม สันติภาพ สุขภาวะ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้นำสตรี ตามความมุ่งหมายของ World YWCA 

 

เป้าประสงค์

สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรแม่ข่ายของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นในประเทศไทย  ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของสมาคมท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนไปด้วยพลังของอาสาสมัครสตรีและสมาชิก ตามความศรัทธาในหลักข้อเชื่อของคริสเตียน  เพื่อพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ   และมุ่งรวมพลังสตรี   เยาวสตรี และเด็กหญิงทั่วประเทศ ให้ธำรงภาวะไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขภาวะ ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ

 

คุณค่า

 หลักที่สหพันธ์สมาคมฯ ให้คุณค่า

?        ประวัติศาสตร์ของ YWCA และความเชื่อศรัทธาของคริสเตียน

?        การรวมพลัง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขับเคลื่อนโดยพลังของมวลสมาชิกและสตรีอาสาสมัคร

?        ความหลากหลาย ความเสียสละ การยอมรับ ความอดทน และการเคารพซึ่งกันและกัน

?        ความไพบูลย์ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

 

 การกระทำที่เราถือว่ามีคุณค่ายิ่ง

?        ความมุ่งมั่นในตนเองของเด็กหญิง เยาวสตรี และสตรี ในทุกแง่มุมของชีวิต

?        วุฒิภาวะในการเป็นผู้นำของเด็กหญิง เยาวสตรี และสตรี ทั้งในชุมชน ในท้องถิ่นและในสังคมประเทศไทย

?        พัฒนาความเป็นผู้นำของเยาวสตรี เพื่อจะสามารถพัฒนาเยาวสตรีอื่นๆต่อไปได้

?        มีความเอื้ออาทร และความปรารถนา ที่จะรณรงค์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย