ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
สมาคมสตรีไทย article

สมาคมสตรีไทย

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเชิญจากสภาสตรีแห่งประเทศไทยให้ไปจัดกิจกรรมขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ ซึ่งท่านก็เลยถือโอกาสเลือกหัวข้อ workshop เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัว สตรีและเยาวชน ซึ่งในวันนั้นก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มสมาชิกสมาคมสตรีไทย โดยเฉพาะกลุ่มครู อาจารย์และผู้ปกครองโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคำถามที่ตั้งไว้ 4 ข้อ คือ

1)     ท่านจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาสังคมได้อย่างไร

2)     ท่านจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาลูกท่านอย่างไร

3)      ท่านจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาโรงเรียนได้อย่างไร

4)      หลังจากวันนี้แล้ว จะทำอะไรต่อ

ผลสรุปการทำ Workshop ของการอบรมสมาคมสตรีไทยในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับครอบครัวและเยาวชน” 

กลุ่มที่ 1 ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับลูกหลาน จะต้องเน้นปัจจัยที่ใกล้ตัวเพื่อให้เด็กๆ มองเห็นภาพชัดเจนและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นจะทำให้เกิดการซึมซับหลักการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ในอนาคต เรื่องที่ทำได้ชัดเจนคือการเน้นที่ปัจจัย 4 อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย เช่นการบอกให้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนทุกหมู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่รับประทานอาหารขยะ (Junk Food) เด็กๆก็จะเข้าใจและปฏิบัติเป็นนิสัย นั่นก็เป็นการสร้างความพอเพียงในเบื้องต้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเข้าใจส่วนในเรื่องของความพอเพียงทางด้านสังคม ต้องเริ่มจากครอบครัวก่อน การแก้ปัญหาครอบครัวความขัดแย้งต่างๆ ต้องให้ลูกหลานเข้าใจการอยู่ร่วมกันในครอบครัวการแบ่งปัน เช่นพี่น้องต้องแบ่งของเล่นกัน ลูกต้องช่วยเหลือพ่อแม่ในส่วนที่ลูกจะสามารถรับผิดชอบได้ นั่นก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างได้ในครอบครัว เพราะเมื่อครอบครัวรู้จักความพอเพียงก็จะมีความเข้มแข็งตามมา สังคมเกิดความเข้มแข็งและประเทศชาติก็จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง

กลุ่มที่ 2 ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นั้น การเริ่มต้นจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กแต่สามารถขยายผลให้กว้างออกไปได้ พ่อแม่มีอิทธิพลที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานและปลูกฝังใหญ่รู้จักการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างถูกต้องเช่น ความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิต, การใช้เงินอย่างถูกหลักไม่เป็นหนี้เป็นสิน, การสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรมรู้จักสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย  สิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังให้ลูกหลานเพราะจะขยายไปสู่สังคมในวงกว้างได้ 

กลุ่มที่ 3 ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต้องเริ่มจากตนเองก่อนแล้วก็มาที่ครอบครัว ปลูกฝังลูกหลานก่อนอื่นต้องคำนึงถึง

1.      ต้องให้เข้าใจสภาพของครอบครัว

2.      ความพอประมาณของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ละคนต้องรู้ว่าความพอเพียงของตนเองอยู่ตรงไหน

3.      ต้องสอนลูกหลานให้รู้จักรายรับรายจ่ายของตนเองก่อน

4.      การฝึกค่านิยมของผู้ปกครอง เช่น ต้องให้เด็กทำอะไรด้วยตัวเอง

5.      โรงเรียนก็ต้องร่วมมือกับครอบครัวเพื่อเน้นย้ำการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

กลุ่มที่ 4 ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะต้องเริ่มทำไปทีละระดับ1.      ระดับครอบครัว : เราต้องทำสิ่งที่เราจะสอนลูกให้เป็นรูปธรรมก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง เช่นการให้ความอบอุ่นภายในครอบครัวอย่างเต็มที่เพื่อลดความต้องการทางด้านวัตถุ, การบริหารเงินในการใช้จ่ายภายในครอบครัวเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลาน2.      ระดับโรงเรียน : ครูมีส่วนสำคัญต้องสอนนักเรียนให้เด็กรู้จักการใช้เหตุผล เช่นการประหยัดการใช้เงินอย่างมีเหตุผล รู้จักประมาณตน3.      ระดับสังคม : ความพอเพียงระดับสังคมนั้นเราจะต้องรู้จักการวางตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่เบียดเบียนกัน ผู้ที่เข้มแข็งกว่าช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมที่ดี

กลุ่มที่ในระดับครอบครัว : พ่อแม่ต้องปลูกฝังการใช้เศรษฐกิจพอเพียงให้ลูก

1.      การพัฒนาลูกคือการให้ความรักความอบอุ่นลูกจะเดินตามทางที่ถูกที่ควร

2.      การรู้จักใช้ ประหยัด อดออม

3.      ให้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันในระดับโรงเรียน : มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดแซกการใช้เศรษฐกิจพอเพียง เช่นโรงเรียนมีโครงการรากแก้วสู่มาตุภูมิ เป็นการให้เด็กเก็บเงินวันละหนึ่งบาทเพื่อแล้วนำเงินนั้นไปช่วยเหลือสังคม, การร่วมกันทำอาหารเพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้ สิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันให้กับสังคม นั้นก็จะนำไปสู่สังคมที่มีภูมิคุ้มกันที่ดี

                                                                         --------------------------

 
Women Association Movements

YMCA & YWCA Week of Prayer 2011
YWCA -YMCA Week of Prayer and World Fellowship 2010 article
โครงการปันน้ำใจ article
World Fellowship and Week of Prayer - YMCA-YWCA 2008 article
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ article
YWCA of Singapore article
Girl Guides Association article
World Fellowship and Week of Prayer สามัคคีธรรมระหว่าง YWCA-YMCA articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย