กรรมการ/Board Committee

คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2021-2024

 1. ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์
 2. นางสาววิไล  วงษ์กรวรเวช
 3. นางสาวศิริขวัญ  เตชะพัฒนารัตน์
 4. นางสาวสุชัญญา  ยอดคำ
 5. นางสาวพรรณราย  ปิยะชินวรรณ
 6. นางสาวบุหงา  กรวินัย
 7. นางสาววนันยา  ผลเจริญ
 8. นางสาวศศิฐณัฐ  ไกรพานนฑ์
 9. นางสาวณัฏฐณิชา  วาทะดำรงเจริญ
 10. นางรักษา  ถาวรทวีวงษ์
 11. นางสุภรณ์  พงศ์พีรภัทร
 12. นางสาวลานทิพย์  ทวาทศิน
 13. นางสาววไลพร  วิริยะโกวินท์
 14. นางเขื่อนคำ  สิงหเนตร
 15. นางวันทนีย์  โชตินันทเศรษฐ์