YWCA Safe Space

มาตรฐานพื้นที่ปลอดภัยของ ไว ดับยู ซี เอ
 
การสร้างพื้นที่ปลอดภัย สำหรับสตรี เยาวสตรี และเด็กหญิง ต้องมีมาตรฐานสำคัญคือ
 
มาตรฐานที่ 1 ตั้งอยู่ในทำเลปลอดภัย เข้าถึงได้สะดวก มีความเป็นส่วนตัว เข้าถึงชุมชนและมีเครือช่ายในชนบทด้วยกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ YWCA
 
มาตรฐานที่ 2 ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม โดยมีผู้หญิงเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพลังให้สตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงทุกวัยและหลากหลายภูมิหลัง การพัฒนาภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมในแผนงานของYWCA ด้วยความสามัคคี สร้างความรู้สึกที่ผูกพันธ์เป็นหน่วยเดียวกันและความเป็นเจ้าของโดยเปลี่ยนจากผู้ใช้ประโยชน์มาเป็นผู้แทนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 
มาตรฐานที่ 3 เป็นที่รวมแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้และแบ่งปันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรี เยาวสตรี และเด็กหญิง ได้มีทางเลือกในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลรองรับ
 
มาตรฐานที่ 4 สร้างความไว้วางใจ YWCA เป็นพื้นที่ให้สตรี เยาวสตรีและเด็กหญิงสามารถเปิดเผยด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ ความยากลำบากและบาดแผลทางจิตใจได้อย่างเปิดเผย โดยเชื่อมั่นว่าจะถูกเก็บเป็นความลับและมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือ
 
มาตรฐานที่ 5 วิธีการแบบองค์รวม YWCA จะพิจารณาและทำเข้าใจแง่มุมชีวิตที่หลากหลายของสตรีและจัดโปรแกรมและบริการตอบสนองอย่างเหมาะสมด้วยการเสริมสร้างพลังด้านการศึกษาและเศรษฐกิจซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเสริมสร้างพลังอำนาจของสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิง สร้างความมั่นคงส่วนบุคคลและการเรียกร้องสิทธิ์
 
มาตรฐานที่ 6 ความร่วมมือกันของคนทุกวัย YWCA ส่งเสริมเรื่องการแบ่งปันภาวะผู้นำ ระบบพี่เลี้ยงและการร่วมมือกันระหว่างสตรี เยาวสตรีและเด็กหญิง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยอยู่บนพื้นฐานการยอมรับและเคารพกันและกันอย่างเท่าเทียม
 
มาตรฐานที่ 7 การเคารพและให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ YWCA เป็นองค์กรเครือข่ายระดับท้องถิ่นระดับชาติ นานาชาติและระดับโลก อันเป็นศูนย์รวมสตรี เยาวสตรี และเด็กหญิง ที่มีความหลากหลายภูมิหลังโดยให้การสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น ยอมรับ ให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน
 
มาตรฐานที่ 8 การเป็นพันธมิตรและภาระรับผิดชอบ YWCA เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นพื้นที่ถาวร มั่นคงและยั่งยืนที่ทุกคนให้ความวางใจ โดยเฉพาะสตรี เยาวสตรี และเด็กหญิงที่ร่วมทำงานกับพันธมิตรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ และโลก เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านสิทธิสตรีและเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้อง