Y-Teen Club

โครงการพัฒนาเยาวสตรี

 
คำหนุนใจ
"ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์" ฟิลิปปี 1:6
 
หลักยึดในการทำงาน
"อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จะเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง
ทั้งในวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์" 1 ทิโมธี 4:12
 
วัตถุประสงค์
  1. สนับสนุนให้มีการสร้างผู้นำเยาวสตรี (young women) เป็นแบบอย่างโดยการช่วยพัฒนาศักยภาพ และสร้างแนวคิด การมีส่วนร่วมกับสังคมให้แก่เยาวสตรี
  2. สนับสนุนให้ผู้นำเยาวสตรีร่วมทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิด ทำโครงการเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อการเสริมสร้างในกรอบของเรื่องต่อไปนี้ ..- การใช้วาจาถ้อยคำที่ถูกต้อง สุภาพ และเกิดผลในทางที่ดี- การประพฤติปฏิบัติตนอันงดงาม ในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาน และการวางตัวในสังคมอย่างเหมาะสม- การดำเนินชีวิตอยู่ในความรัก- การเป็นแบบอย่างในเรื่องของความเชื่อ- การมีชีวิตที่บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้คือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังเป็นปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน
  3. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย จะเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาผู้นำเยาวสตรี โดยการอบรมให้ความรู้และจัดทำโครงการ ส่งไปฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมในโครงการต่างๆทั้งภายในสมาคมสหพันธ์เอง และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตสมาคมสหพันธ์ และสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่น หวังที่จะเป็นแหล่งรวมผู้นำเยาวสตรีที่จะรับช่วงสืบทอดงานของ ไว ดับยู ซี เอ และร่วมกันทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน

คณะกรรมการ Y-Teen Club ของสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ี เอ แห่งประเทศไทยร่วมกับผู้นและผู้แทนเยาวสตรีของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่น และเยาวสตรีอาสาสมัครจะร่วมกันพิจารณากรอบของโครงการพัฒนาเยาวสตรี แผนการปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรม และการประเมินผล

สิ่งสำคัญอันดับแรก คือการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวสตรี ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมของ World YWCA สมาคมสหพันธ์ และสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับ Y-Teen