กรรมการ/Board Committee

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2020

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2020

 

เลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง

 • นางสาววไลพร  วิริยะโกวินท์           นายกสมาคม
 • นางหทัยกร  เลิศฤทธิ์วิมานแมน       อุปนายก 1
 • นางสาวกัลยา  สีทองดี                อุปนายก 2
 • นางพิศมัย  สวัสดิ์โรจน์                เลขานุการ
 • นางสาวธนาภรณ์  สถิตพันธุ์เวชา     เหรัญญิก
 • นางสาวกัญญาภัค  แซ่จ๋าว            ประธานฝ่ายเยาวสตรี
 • นางโชติรส  ฉัตรแก้ว
 • นางสาวจุฑามาศ  หวังสุข
 • นางสาวอิสริยา  อักษราวุธ
 • นางสาวโมทนา  สมเสียง
 • นางสาวณัฐสุดา  ผลเจริญ