2019

โครงการ รีทรีตกลุ่มเยาวสตรีผู้นำ Y-Teen Club

หัวข้อ “Knock Knock,

ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม ค.ศ. 2019

ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนตอบสนองวิสัยทัศน์สู่ปี 2035
  2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนและการทำงานร่วมกันระหว่างรุ่น
  3. จัดตั้งคณะกรรมการเยาวสตรีเพื่อสืบทอดพันธกิจของ ไว ทีนคลับ
  4. เสริมสร้างทักษะผู้นำของเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในโครงสร้างการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมรีทรีต

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ                10 คน 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง             4 คน

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม่                 6 คน

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด                1 คน

สมาคมสหพันธ์                                  16 คน

                                         รวม     37 คน

 

 เนื้อหาความรู้

  1. รู้จัก YWCA คือองค์กรอะไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
  2. วิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเยาวสตรีในปัจจุบัน รวมกันคิดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. เรียนรู้กระบวนการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีหัวใจแห่งสันติภาพ
  4. กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับ HIV&AIDS, Body Map, SRHR, Violence against women และ Bulllyin