2020

Workshop เยาวสตรีผู้นำ “ปัน ปั่น ปั้น”

(แบ่งปันและส่งต่อความเป็น ผู้นำ ปั่นไฟเติมความรู้ และปั้นผู้นำ เยาวสตรีรุ่นใหม่)

ระหว่างวันที่  23-24 ตุลาคม ค.ศ. 2020

ณ สำนักงานสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวสตรี ตอบสนองวิสัยทัศน์สู่ปี 2035 ในเรื่องการมีเยาวสตรีอยู่ในโครงสร้างทางอำนาจเพื่อเสริมสร้าง ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาการทำงานของ ไว ดับยู ซี เอให้มั่นคงยั่งยืน ตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวสตรีในปัจจุบัน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ร่วมกันของคนต่างวัย การมีส่วนร่วมและมีบทบาทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ อนาคตของชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้เนื้อหาและกิจกรรมจากคู่มือ การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้นำของเยาวสตรี (Rise Up Manual) ใน การฝึกความเป็นผู้นำของเยาวสตรีที่เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วม จำนวน 31 คน

  1. สตรีผู้นำ          8 คน
  2. เยาวสตรี         20 คน
  3. เยาวชนชาย      3 คน

เนื้อหาความรู้

  1. สิทธิมนุษยชน : เยาวสตรีได้ตระหนักรู้เรื่องปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์ใดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  1. สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิต : เยาวสตรีเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่อง SRHR ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จิตของเยาวสตรี ซึ่งหนึ่งในประเด็นของอนามัยการเจริญพันธุ์คือการมี ประจำเดือนส่งผลต่อสุขภาพจิตของเยาวสตรี และสตรีอย่างไร
  1. การล่วงละเมิดทางเพศ : เยาวสตรีรู้ว่าสถานการณ์ใดที่เป็นการล่วงละเมิดบ้าง และวิธีการรับมือ กับสถานการณ์ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้อย่างไร
  1. Bullying และ Cyber Bullying : เยาวสตรีรู้ว่าบูลลี่คืออะไร สาเหตุของการบูลลี่ และแนวทางการรับมือกับการถูกบูลลี่อย่างไร
  1. Leadership Journey : เยาวสตรีได้รู้ถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี และรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ และให้เยาวสตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  1. Intergenerational Leadership Shared : เยาวสตรีได้เรียนรู้บทบาทของMentor-Mentee และกระบวนการการ ทำงานร่วมกันระหว่างMentor และ Mentee