2021 YWCA of Thailand Annual Meeting

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2021 และเลือกตั้ง

สมาคมสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2021 ณ ห้องประชุมอับดุลราฮิม ชั้น 2 อาคารสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

          คณะกรรมการอำนวยการ ปี 2021-2024

 1. ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์                      นายกสมาคม
 2. นางสาววิไล  วงษ์กรวรเวช                      อุปนายกที่ 1
 3. นางสาวศิริขวัญ  เตชะพัฒนารัตน์              อุปนายกที่ 2
 4. นางสาวสุชัญญา  ยอดคำ                       เลขานุการ                     
 5. นางสาวพรรณราย  ปิยะชินวรรณ               เหรัญญิก               
 6. นางสาวบุหงา  กรวินัย                           กรรมการ
 7. นางสาววนันยา  ผลเจริญ                       ประชาสัมพันธ์
 8. นางสาวศศิฐณัฐ  ไกรพานนฑ์                   ปฎิคม
 9. นางสาวณัฏฐณิชา  วาทะดำรงเจริญ            นายทะเบียน
 10. นางรักษา  ถาวรทวีวงษ์                          กรรมการ
 11. นางสุภรณ์  พงศ์พีรภัทร                        กรรมการ
 12. นางสาวลานทิพย์  ทวาทศิน                     นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
 13. นางสาววไลพร  วิริยะโกวินท์                     นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ พระประแดง
 14. นางเขื่อนคำ  สิงหเนตร                          นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม่
 15. นางวันทนีย์  โชตินันทเศรษฐ์                    นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ ปากเกร็ด