โครงการฝึกอบรมการใช้คู่มือ Rise Up

Rise Up Training how to use RiseUp! Manual

       เยาวสตรีผู้นำและผู้อาวุโสจำนวน 26 คน จาก ไว ดับยู ซี เอ ทั้งหมดทั่วประเทศและผู้แทนองค์กรร่วมมือเข้าฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันพร้อมทั้ง อภิปรายในประเด็นสำคัญจากคู่มือซึ่งสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีผลกระทบกับชีวิตของเยาวสตรีและชุมชนไทย และร่วมกันวางแผนเพื่อนำความรู้และทักษะจากการอบรมนี้ไปใช้เพื่อการฝึกอบรมผู้นำต่อไป