2018

Mobilizing Young Women Leadership

       การดําเนินงานได้เน้น 3 ประเด็นหลักซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ไว ดับยู ซี เอ โลก คือ เสริมสร้างภาวะผู้นําระหว่างรุ่นของเยาวสตรีและเด็กหญิง ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในการดําเนินงาน ภาวะผู้นําระหว่างรุ่นของเยาวสตรีและเด็กหญิงถูกเสริมสร้างภายใต้สิทธิมนุษยชน ซึ่งเหมาะสมกับโครงการพัฒนาเยาวสตรีซึ่งได้ดําเนินอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางไปทั่วประเทศในบริบทของภาวะผู้นําระหว่างรุ่นในเรื่องเพศ สุขภาวะวัยเจริญพันธ์และสิทธิ ความรุนแรงต่อสตรีและมนุษยชน เพื่อให้บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมตลอดชีวิต สตรีและเด็กหญิงมีความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องสิทธิรวมถึงมีช่องทางเข้าถึงความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีที่อยู่ร่วมกับ HIV สตรีพิการ สตรีแรงงานย้ายถิ่นฐาน และสตรีชนเผ่า โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ

       ไว ดับยู ซี เอ ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงการค้าต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกองทุนพลังสู่การเปลี่ยนแปลงของ ไว ดับยู ซี เอ โลก เป็นเวลาต่อเนื่อง3 ปี คือ ปี ค.ศ. 2016-2018 เพื่อเสริมสร้างเยาวสตรีและเด็กหญิงเป็นผู้นําที่ทรงพลังอํานาจ เป็นผู้ตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอํานาจเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเพศ ได้จัดกิจกรรม 3 ระยะคือ