โครงการฝึกอบรมผู้นำ Training for Trainers

       การฝึกอบรมผู้นำเพื่อเป็นผู้ให้การฝึกอบรมต่อ “Rise Up” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2018 ที่แก่งกระจานริเวอร์ไซค์รีสอร์ทและค่ายลูกเสือ จังหวัดเพชรบุรี มีเยาวชนชาย-หญิงพร้อมด้วยผู้อาวุโสจำนวน 61 คน จาก ไว ดับยู ซี เอ ทั่งประเทศและผู้แทนองค์กรเครือข่ายความร่วมมือเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเสริมสร้างภาวะผู้นำ ความรู้เรื่องเพศ สุขภาวะวัยเจริญพันธุ์และสิทธิ สิทธิมนุษยชนโดนเน้นภาวะผู้นำร่วมระหว่างวัย ผู้เข้าอบรมนำเสนอโครงการซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการขยายต่อในชุมชนของตน

เนื้อหาความรู้

 1. เพศและสุขภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์ โดย มูลนิธิ Path2Health
 2. สิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี
 3. การเขียนโครงการ 
 4. ฐานกิจกรรมภาวะผู้นำ

กิจกรรม Workshop

 • ได้หรือไม่ - สิทธิมนุษยชน
 • You are special - การเห็นคุณค่าในตัวเอง
 • อย่างนี้ไม่ได้หรอก - เพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ุ
 • Bullying หรือ ไม่ 
 • How can we Rise - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง


ผู้นำของแต่ละองค์กร ได้นำเสนอกิจกรรมที่เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการขยายต่อในชุมชนของตน ดังนี้

 1. โครงการฉลาดรัก - สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
 2. โครงการ Why Gen Y: พลิกโฉมใหม่ความเท่าเทียม - สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม่
 3. โครงการ รักตัวเอง 2 - กลุ่มสตรี ไว ดับยู ซี เอ นครราชสีมา
 4. โครงการ รักสุดท้าย - สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 5. โครงการสันติสุขที่ยั่งยืน - คริสตจักรป่าเด็ง
 6. โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 2 - โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
 7. โครงการ รักจริงต้องปลอดภัย รักใส่ใจต้องป้องกัน - โรงเรียนเขื่อนเพชร