โครงการเพื่อชุมชน

จากการฝึกอบรม Training for Trainers ผู้นำของแต่ละองค์กร ได้นำเสนอกิจกรรมที่เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการขยายต่อในชุมชนของตน ดังนี้

  1. โครงการฉลาดรัก - สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
  2. โครงการ Why Gen Y: พลิกโฉมใหม่ความเท่าเทียม - สมาคม ไว ดับยู ซี เอ เชียงใหม่
  3. โครงการ รักตัวเอง 2 - กลุ่มสตรี ไว ดับยู ซี เอ นครราชสีมา
  4. โครงการ รักสุดท้าย - สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. โครงการสันติสุขที่ยั่งยืน - คริสตจักรป่าเด็ง
  6. โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 2 - โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
  7. โครงการ รักจริงต้องปลอดภัย รักใส่ใจต้องป้องกัน - โรงเรียนเขื่อนเพชร