ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
ประวัติวันสตรีสากล 8 มีนาคม article

ประวัติความเป็นมา วันสตรีสากล ๘ มีนาคม 

 

   วันสตรีสากลมีจุดกำเนิดมาจากการนัดหยุดงานและเดินขบวนของกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก เพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีของผู้ใหช้แรงงานหญิง นำโดย คลาร่า เซทคิน  ผู้นำแรงงานหญิงชาวเยอรมัน ที่มีชีวิตอันแร้นแค้น ไร้ความหวังจากการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอันเลวร้าย และมีชั่วโมงทำงานยาวนาน หลังจากต่อสู้มานานถึง ๓ ปีเต็มในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๐  ผู้แทนหญิงจาก ๑๘ ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนและเสนอให้มีการคุ้มครองแรงงานหญิงในระบบ สาม ๘ ในการทำงาน กล่าวคือ

    ๘ ชั่วโมงเพื่อการทำงาน 

    ๘ ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน

          ๘ ชั่วโมงเพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้

  กำหนดค่าจ้างให้เท่าเทียมกับชาย ให้การคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก เพื่อเรียกร้องให้มีระบบ เช่น เนื่องจากคนงานหญิงในสมัยนั้น ต้องทำงานอยู่ในโรงงานไม่ต่ำกว่า ๑๖-๑๗ ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ไม่มีการประกันการใช้แรงงานใดๆ คนงานที่เข้าไปทำงานในเวลาไม่กี่ปี ก็ต้องกลายเป็นคนหลังค่อม ตามัว หรือเป็นวัณโรค และถึงแก่ชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

 

  เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน จึงเป็นกำเนิดของวันสครีสากล ดังนั้น ในวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง  และเฉลิมฉลองเพื่องในโอกาสวันสตรีสากล  รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ เคลื่อนไหว เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบ ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

 

 สังคมไทยยุคปัจจุบัน ผู้หญิงได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญๆ และได้รับการยอมรับ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง หรือระบบราชการ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน สตรีมีศักยภาพในด้านฝีมือการทำงานที่ทุกคนได้ประจักษ์ถึงความสามารถ  ไม่แพ้บุรุษเพศ

 

 ในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อสตรี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน โดยเฉพาะวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๘๕๗ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีในนิวยอร์ค เดินขบวนเรียกร้องสิทธิในการทำงาน การเรียกร้องของสตรมีต่อมาอีกหลาบยุคหลายสมัย จนปี ค.ศ.๑๙๑๑ ได้มีการจัดฉลองวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม อันเป็นความพยายามในการท้าทายอย่างเปิดเผย ต่อขนบประเพณีดั้งเดิม และเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายตระหนักในเรื่อง สิทธิมนุษยชนของสตรี และการต่อมู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี ทั้งการออกเสียงเลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการทำงาน จากความพยายามของสตรีที่ผ่านมา ทำให้สมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ มีมติในปี ค.ศ.๑๙๕๗ เชิญชวนให้ทุกประเทศ กำหนดให้วันใดวันหนึ่ง เป็นวันฉลองแห่งชาติ ว่าด้วยสิทธิสตรี และสันติภาพสากล โดยให้ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพทางประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ  ซึ่งหลายประเทศส่วนใหญ่ ได้กำหนดให้ วันที่ ๘ มีนาคม เป็นวันสตรีสากล  ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติตลอดจนกลุ่มสตรีจากทุกทวีปทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา  สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๒ ได้มีการก่อตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส) ขี้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้น วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาส วันสตรีสากล และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา   

(ที่มา : วารสารเสียงไว ปีที่ ๖๐ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐)  

 
History

History of World YWCA Day - 24 April article
World YWCA Statement on 2011 International Women's Day article
International Women's Day Theme 2011 article
World YWCA Statement on 2010 International Women's Day
International Women's Day Theme 2010 article
ประวัติความเป็นมา สมาคม ไวดับยูซีเอ ในประเทศไทย article
150 Year YWCA article
รายนาม นายก และ เลขาธิการ President and General Secretary article
2009 World YWCA Day General Secretary Message article
YWCA Bangkok Board 2008-2011 article
World YWCA Day 2007 & World YWCA Council 2007 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย