ReadyPlanet.com
dot
dot
กิจกรรม/Activity
dot
bulletรูปภาพ/Album
bulletกิจกรรม/Activities
bulletบริการ/Services
bulletการฝึกอบรม/Training
dot
World YWCA
dot
bulletYWCA โลก / World YWCA
dot
YWCAs in Thailand
dot
bulletความเป็นมา/Background
bulletY-Teen Club
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
dot
YWCA of Thailand
dot
bulletวัตถุประสงค์ และคุณค่า
bulletพันธกิจ
dot
YWCA of Bangkok
dot
bulletYWCA of Bangkok
bulletChonburi Center
bulletPattaya Center
dot
YWCA of Phrapradaeng
dot
bulletYWCA พระประแดง
dot
YWCA of Pakkret
dot
bulletYWCA ปากเกร็ด
dot
YWCA of Chiangmai
dot
bulletYWCA เชียงใหม่
dot
YWCA of Nakornrachsrima
dot
bulletYWCA นครราชสีมา
dot
บทความ/Articles
dot
bulletHistory/ประวัติความเป็นมา
bulletYWCA in Action
bulletWomen in Action
bulletAssociation Movement
bulletKnowledge & Development
bulletWord for Life/ข้อคิด-คำคม
dot
ติดต่อเรา /Contact Us
dot
bulletที่ติดต่อ/Contacts
bulletYWCA of THAILAND Annual Report
bulletNewsletter
dot
คณะกรรมการ/Committee
dot
bulletคณะกรรมการอำนวยการ/Board of Director
bulletคณะกรรมการบริหาร/Executive Board
bulletคณะที่ปรึกษา/Advisors
bulletเจ้าหน้าที่/Staff
กรอบแผนกลยุทธ์ฯ 2008-2012 article

กรอบแผนกลยุทธของ YWCA สำหรับปี 2008-2012
(Strategic Framework)

คำนำ

ในฐานะองค์กรสตรีระดับโลก World YWCA พัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี เพื่อให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลใน  125 ประเทศ  เราเป็นผู้นำกระบวนการ (movement) สตรีนานาชาติ  ซึ่งครอบคลุมสตรีและเด็กจำนวนถึง  25 ล้านคน  งานของเรามีความก้าวหน้า  บรรลุเป้าหมายพันปีในการพัฒนา และครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชน  เรายึดถือสิ่งที่มีคุณค่าสูงยิ่ง ซึ่งได้แก่  การอาสาสมัคร  ความหลากหลาย การมีส่วนร่วมของชนทุกชั้นวรรณะ  ความรับผิดชอบ  และความซื่อสัตย์  การทำกิจกรรมด้านสังคมของ  YWCA ซึ่งวางรากฐานตามความเชื่อของคริสเตียน  เป็นแรงจูงใจให้สตรีทั่วโลกทำการให้โดยการอาสาสมัคร และให้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงชีวิตและชุมชน การพัฒนาผู้นำซึ่งได้แก่เด็กหญิง เยาวชนรุ่นสาวและสตรี  ควบคู่กับการทำงานในด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็ก  เป็นงานหลักของ  YWCA ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความยั่งยืนหลายชั่วอายุคนนับเป็นเวลายาวนานถึง  150  ปี  การสร้างความสามารถของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ในการเป็นผู้นำนั้น  ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งการบริหารและการปฏิบัติงานจะมีความความยั่งยืน  อีกทั้งยังตระเตรียมสตรีและเด็กหญิงให้มีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นให้เป็นพลังที่มีอิทธิพลในสังคมของเขาการเสริมสร้างพลังสตรีและเด็กเป็นหลักการและบริการที่สำคัญยิ่งของ  YWCA  ในช่วง 4 ปีที่แล้วได้มีกระบวนการที่เน้นเรื่องของสุขภาพและ HIV/AIDS,   การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิทธิสตรีและเด็ก  ในขณะเดียวกัน  YWCA  ก็ได้พยายาม ที่จะนำวิธีการที่ถูกต้องมาใช้ในการสนับสนุนและการพัฒนางานของเรา  มุ่งหาทางที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของสตรีและเด็กจะได้รับการเคารพ  ส่งเสริม พิทักษ์และประสบความสำเร็จ

YWCA  หลายแห่งได้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากผู้นำด้านนโยบาย  ให้มามีส่วนร่วม  การสนับสนุนที่เชื่อมโยงนโยบายประสบการณ์จริงในการทำโครงการ และบริการในเรื่องความรุนแรง  การป้องกัน HIV  สินเชื่อ micro-credit  และการอ่านออกเขียนได้  ควรจะทำให้มากยิ่งขึ้น  และนำไปสู่พลังอำนาจระดับชาติ  ภูมิภาค  และนานาชาติ  ประสบการณ์ที่เด่นชัด  และความสามารถของเราที่เชื่อมโยง ผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่นกับผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจระดับโลก  จะได้ถูกนำมาใช้ให้ดียิ่งกรอบของแผนกลยุทธ ปี  2008-2012   ร่างขึ้นจากแผนกลยุทธเดิม  และมีรากฐานในการนำจุดแข็งของ  YWCA    ในด้านโปรแกรมและบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการ       ในขณะที่คงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และคุณค่าหลักของกระบวนการกรอบของกลยุทธนี้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลYWCA มุ่งมั่นที่จะให้กระบวนการ  มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติตามมาตรฐานของการบริหารงานเป็นพันธะสัญญาร่วมรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนและชุมชน  ความรับผิดชอบ  ไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นปัญหาภายในของ 
YWCA เท่านั้น แต่เราต้องพัฒนา  และส่งเสริมมาตรฐานของกฏบัตรความรับผิดชอบของ NGO  ระดับนานาชาติ และมาตรฐานของ NGO การปฏิบัติงานที่ดีในเรื่อง HIV และ AIDs

เราต้องตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงของโลก ต่อยอดความสำเร็จของเรา และนำความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงประสิทธิภาพและผลที่จะเกิดขึ้น  สิ่งนี้ทำให้เราจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่จะทำให้ความพยายามของเรานำไปสู่ความสำเร็จและวิสัยทัศน์ร่วม

กรอบแผนกลยุทธ

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ของ  World YWCA   รวมถึงโลกทั้งโลก  ซึ่งเป็นที่ซึ่งความยุติธรรม  สันติภาพ  สุขภาพ  ศักดิ์ศรีของมนุษย์ อิสรภาพ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะได้รับการส่งเสริมและรักษาไว้โดยความเป็นผู้นำของสตรี

วัตถุประสงค์  (PURPOSE)

World YWCA  มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำและพลังอำนาจรวมของสตรีและเด็กทั่วโลก  เพื่อนำมาซึ่งความยุติธรรม  สันติภาพ  สุขภาพ  ศักดิ์ศรีของมนุษย์ อิสรภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อประชากร

ค่านิยมที่ยึดถือเป็นแนวทาง  (GUIDING VALUES)

World YWCA   เป็นกระบวนการอาสาสมัครสตรี  ซึ่งมีรากฐานบนหลักความเชื่อของคริสเตียน  และรวมถึงสตรีทุกศาสนา และภูมิหลัง  YWCA เชื่อมั่นในเรื่องความแตกต่าง การรวมชนทุกศาสนาและทุกชั้นวรรณะ ความอดกลั้น การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  ความซื่อสัตย์สุจริต  และความรับผิดชอบ

YWCAทำงานเพื่อให้สตรีและเด็กสามารถตัดสินใจเลือกด้วยตนเองในทุกสถานการณ์ของชีวิต  และมีความเป็นผู้นำซึ่งจะพัฒนาสถานภาพของสตรีและเด็กทั่วโลก  การรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความเป็นผู้นำของเยาวชนสตรี

โครงการ ปี  2008 – 2012

1.  การพัฒนาผู้นำและการเสริมสร้างความสามารถ (Leadership Development)

เป้าหมาย  

เพื่อสร้างความเป็นผู้นำของสตรีและเด็กหญิง  เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขาและของชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ในความสามารถของผู้นำสตรีทุกระดับ  เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   เพื่อประกันให้มี  25% ในเรื่องของตำแหน่งของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ  โปรแกรมและทรัพยากร  สำหรับการพัฒนาผู้นำสตรีที่เป็นเยาวชน   เพื่อขยายโอกาสให้แก่สตรีและเด็ก และการได้รับรู้ปัญหาของโลกและผลกระทบที่มีต่อท้องถิ่นของเขา  เพื่อบันทึกหลักฐานและสร้างฐานความรู้ที่ให้เห็นความน่าเชื่อถือของความเป็นผู้นำของสตรี

บทบาทของ World YWCA

ขยายขอบเขต  ทรัพยากรและโอกาสในการรับการฝึกอบรมของผู้นำ YWCA ในการสนับสนุนเรื่องของโลกที่มีความสำคัญในระดับต้นๆ   เรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ประกันให้มีตำแหน่งของผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ 25% เรื่องโครงการและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาผู้นำสตรีที่เป็นเยาวชน

ส่งเสริม   การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหว่าง YWCA  และการเป็นผู้แทนระดับโลกและโอกาสในการเรียนรู้

สร้างความเข้มแข็ง  ของเครื่องมือในการทำวิจัยและการวัดผลทั่วทั้งกระบวนการ

ผลกระทบที่ต้องการจะให้เกิด

ผู้นำสตรีรวมทั้งที่เป็นเยาวชนรุ่นสาว  ที่มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคม  และทำงานอย่างเข้มแข็งในชุมชนของตน 
เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง  การเลือกปฏิบัติ  ความยากจน  และ  HIV / AIDS

2. การสนับสนุนเรื่องที่มีความสำคัญและการบริการ (Advocacy and Services)

เป้าหมาย 

เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็กหญิง  ด้วยการให้การสนับสนุน และโปรแกรมและการบริการในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ศาสนา  และการเมือง

วัตถุประสงค์ 
 
เพื่อสนับสนุนกฏหมาย  นโยบาย  และการปฏิบัติที่ให้ความคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิสตรี  และเด็กรวมทั้งการขจัดความรุนแรง  ต่อสตรีและเด็กหญิง   เพื่อทำให้สตรีและเด็กหญิงเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรและบริการที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพวกเขา โดยเฉพาะสิทธิในด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์และเพศ  การป้องกัน การดูแลเอาใจใส่  และการรักษา  HIV/AIDS เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการสร้างพลังสตรีและเด็กหญิง  ในด้านเศรษฐกิจ  และการมีส่วนร่วมของสตรีในการสร้างสันติภาพ เพื่อจัดให้มีโปรแกรมและบริการที่ตอบสนองความต้องการของเด็กและสตรีทุกวัยรวมทั้งสตรีรุ่นสาว

บทบาทของ  World  YWCA 

ระดม ความเป็นผู้นำของผู้หญิงในการสนับสนุนเรื่องที่มีระดับความสำคัญต้นๆและประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น

ผลิต เอกสารหลักฐาน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของกระบวนการ และผู้ร่วมงานและการให้ความรู้ ที่เป็นพื้นฐาน  สำหรับการแลกเปลี่ยน

แบ่งปัน โปรแกรมและการบริการที่เสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

วิเคราะห์  และสร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ ที่มีต่อสตรีและเด็กหญิง

ประสานงาน การสนับสนุนเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยมุ่งเป้าหมายไปที่องค์กรสหประชาชาติ  และสถาบันอื่นๆ  ในระดับสากล

ผลกระทบที่ต้องการให้เกิด    เพื่อให้สตรีและเด็กหญิงใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของตน

3. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ (Good Management and Accountability)

เป้าหมาย  เพื่อให้  YWCA  ทำหน้าที่ขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทำให้  YWCA มีความแข็งแกร่งขึ้นในการให้บริการและโปรแกรมออกไปสู่วงกว้าง

เพื่อให้วิสัยทัศน์ของวัตถุประสงค์ของ World YWCA ปรากฎเด่นชัดขึ้น และปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์กร

เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงาน

เพื่อให้เกิดการวางแผนต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพและมีการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยในระดับบริหาร

บทบาทของ  World YWCA

ติดตาม ดูแลและประเมินผลการปฎิบัติงานที่มีมาตรฐานของการบริหาร จัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ และการปฎิบัติตามมาตรฐานของ  NGO อื่นในด้านความรับผิดชอบ

จัดการ   และขยายขอบเขตของกระบวนการออกไปในด้านทรัพยากรมนุษย์  และด้านการเงิน

พัฒนา   การสื่อสารและการบริหารที่เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ  YWCA

 ทรัพยากร    ธรรมาภิบาลระดับโลกรวมทั้งการประชุมสมัชชา  และคณะกรรมการระดับโลก

ผลกระทบที่ต้องการให้เกิด กระบวนการ YWCA ที่ยืดหยุ่นและตอบสนองที่มีธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ  ตลอดจนเพิ่มพลังในการร่วมมือการประสานงานและการสนับสนุน

บทสรุป

กรอบของกลยุทธปี  2008-2012  จะเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของ  YWCA  ทั่วโลกโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมและมีการแก้ปํญหาปัจจุบันที่ท้าทาย กลยุทธมุ่งที่จะให้กระบวนการใช้ทรัพยากรโดยการจัดระดับความสำคัญอย่างชัดเจน  ในขณะเดียวกันจะไม่ติดยึดกับกฎหรือข้อจำกัด  ทั้งยังมีสมาชิกสมาคมหลากหลายและยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการทุกระดับ ภายใต้กรอบนี้ 

มีพันธสัญญาที่ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนด้านความสามารถและทรัพยากรระดับโลก การปรับปรุงวิธีการวัดผล การปฏิบัติการ  และผลกระทบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ  ดังนั้นตัวชี้วัดของโลกจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้กระบวนการสามารถจับตาดู  และประเมินผลการปฎิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่

กรอบของกลยุทธ กำหนดให้สมาคมทุกแห่งตรวจสอบดูงานที่ทำอยู่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ และค้นหากลยุทธที่จะนำไปสู่วิสัยทัศท์ของ World YWCA และเรียกร้องให้  YWCA  เป็นแบบอย่างของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในชุมชนที่เราให้บริการอยู่  และยึดตามมาตรฐานของโลกตามที่ได้ตกลงกันไว้  เนื้อหาสาระของกรอบกลยุทธ คือ เราจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยพลังของความสามัคคีและการเดินไปในเส้นทางเดียวกัน

มติ  : ที่ประชุม  World YWCA  ได้ลงมติรับกรอบของแผนกลยุทธของ World YWCA  ปี  2008-2012  เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติงานของ World YWCA  และสมาคมที่เป็นสมาชิกในช่วงเวลา  4  ปีข้างหน้า  สมาคมที่เป็นสมาชิกมีพันธสัญญาที่จะดำเนินการภายใต้กรอบของกลยุทธและรายงานการปฎิบัติงาน  โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานในช่วงเวลา  4 ปี

เสนอโดย  คณะกรรมการ  World  YWCA
แปลโดย    คุณนิตย์  ประทีปะเสน
สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
สิงหาคม  2007
YWCA in Action

World YWCA Strategic Framework 2016-2019
World YWCA Council and International Women Summit 2011 article
World YWCA Strategic Framework 2012 - 2015 article
World YWCA Office / สำนักงาน YWCA โลก
World YWCA Strategic Framework 2008-2012 article
Standards of Good Management and Accountability (SGMA) article
New President and New General Secretary 2007-2011 article
World YWCA Board 2007-2011
Attended World YWCA Council & IWS July 2007 in Kenya article
World YWCA HIV/AIDS Policies article
Revised Constitution - การปรับปรุงธรรมนูญ article
World YWCA Day 2008 Theme article
YWCA calls for focus on Young Women on March 8
28 ปี สหพันธ์สมาคม YWCA ประเทศไทย article
YWCA of Bangkok Celebrates 60th Anniversary article
YWCA Strategic Plan 2005-2008
World YWCA Strategic Plan 2004-2008
World YWCA Day Programme - 24APR08 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YWCA of Thailand. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย